top of page

เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานโปรเจ็คท์

ไปยังประเทศเมียนมาร์

Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar
Project Machinery to Myanmar

สินค้าผ่านแดนไปยังประเทศลาว

เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานโปรเจ็คท์

จากแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี มายังประเทศไทยภายใต้เงื่อนไข EXWORK

งานโหลดสินค้ากระสอบปอกระเจา

เต็มตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต

Big Bag 40" FCL
Big Bag 40" FCL
Big Bag 40" FCL
Big Bag 40" FCL
Big Bag 40" FCL
Big Bag 40" FCL

งานโปรเจ็คท์ UNICEF เวียงจันทน์

ส่งออกจากประเทศไทยไปยัง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
PROJECT OF UNICER VIENTIANE
bottom of page